top of page

גילאי גן חובה

קבוצה של 6-10 ילדים בהנחיית מטפלים מקצועיים ובעלי נסיון בלבד. קבוצה טיפולית לרכישת מיומנויות חברתיות בהתאמה לגיל הרך. במסגרת הקבוצה, הילדים נחשפים למגוון מצבים היוצרים קונפליקטים חברתיים הטיפול משלב, אמנות, משחק, תנועה, סיפור ושיחה ומתבצע במסגרת מוגנת, תומכת, מעשירה ומהנה.

חובה ענבר.jpg

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

bottom of page