top of page
PXL_20230407_082708167.jpg

תקנון אתר

 • אתר מתחברים .co.il הוא אתר אינטרנט המספק בין היתר, מידע אודות טיפולים רגשיים וחברתיים בהרצליה וברמת החייל. כמו כן, האתר מאפשר לקנות משחקים טיפוליים

 • האתר הינו בבעלותה הבלעדית של מתחברים – המרכז לטיפול רגשי וחברתי  בע”מ ח.פ 516737608 (להלן ” החברה”)

 • כל אדם המשתמש או גולש באתר או הרוכש או המעוניין לבצע רכישת שירותים באמצעות האתר (להלן “הרוכש” או “המשתמש”) מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו ולתנאיו.

 • הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ושימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו’)

 • הוראות תקנון זה יפות גם על תכנים שיפורסמו על ידי החברה באתרים אחרים במרשתת או בדוא”ל ובפרט ברשתות ו/או במדיות החברתיות האחרות, כדוגמת פייסבוק, ווצאפ וכו

 • החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.

 • מטעמי נוחיות בלבד, נוסח האתר והתקנון נעשה בלשון זכר , אך כל האמור לאתר ובתקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד.

 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישתמשו לשם פרשנותו.

 • תנאי שימוש באתר:

 •  

 • כל אדם רשאי להשתמש באתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) למשתמש מלאו 18 שנים לפחות; (ג) המשתמש מתגורר בישראל; (ד) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; (ה) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא , ישראכרט, מאסטרקארד; (ו) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון בתוקף

 • שימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת יש להימנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע”י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה רק לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או הממונה של הקטין או נציגו אשר כשיר לעשות פעולות בשם הקטין והכל כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 לפי העניין (להלן: “הנציג”) בתנאי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג. כל פעולה כאמור שתבוצע באתר ע”י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.

 • חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים לביצוע הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.

 • אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב, מראש, של החברה. למען הסר ספק מובהר כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים מהחברה או קבלת מידע מהחברה.

 • החברה עושה הכל כדי שהמידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אך יש לזכור כי מדובר במידע כללי בלבד והחברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ועל כן האתר, החברה, מי מבעליהם, מי ממנהליהם או מי מטעמם, או מי ממפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש או מי מטעמו בשל אי יכולתו של המשתמש או מי מטעמו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי או להתאמת המידע לצורכי המשתמש או מי מטעמו והמשתמש מתחייב כי ישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה (או עשה) שימוש במידע.

 • השימוש באתר, לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר, ביצוע הזמנה באמצעות האתר או הזמנה של אילו מן השירותים באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו של תקנון האתר ללא כל הגבלה או הסתייגות. האתר, החברה, מי מבעליהם, מי ממנהליהם או מי מטעמם, או מי ממפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש או מי מטעמו כתוצאה מכישלון או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ומידע ולמשתמש או למי מטעמו לא תהא בקשר עם עניינים אלה וכל הכרוך בהם, כל טענה או דרישה או תביעה, במישרין או בעקיפין, כנגד האתר, החברה, מי מבעליהם, מי ממנהליהם או מי מטעמם, או מי ממפעילי האתר.

 • אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל מתחייב להודיע על כך מיד לחברה ולמפעיל אתר.

 • החברה או מפעיל אתר רשאים למחוק את המידע שמצוי ברשותם לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר לעניין ולמידע זה.

 • תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית, לפי הענין והנסיבות.

 • פרטי רוכש השירותים

 •  

 • משתמש המעוניין לרכוש מוצרים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים בטופס הרכישה באתר (להלן: “פרטי הרכישה”).

 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎1 לתקנון זה, זכאי להשתמש בשירותי האתר, אדם אשר ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין, אשר מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר מולאו נאמנה על ידיו, לרבות ומבלי לגרוע, שמו, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום מגוריו, מספר תעודת הזהות שלו או דרכונו, מספר כרטיס האשראי שלו ומספרי טלפון ליצירת קשר עמו.

 • החברה תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ומלבצע הזמנה כלשהי, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם לדעת החברה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים יכולה לעלות לכדי עבירה פלילית והחברה תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב, לרבות פנייה לערכאות לשיפוי ופיצוי בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה או למי מטעמה.

 • אם לדעת החברה, המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העשויים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

 • אם לדעת החברה, המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

 • אם לדעת החברה, המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

 • כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 • המשתמש מאשר כי הוא משתמש פרטי בלבד המעוניין לרגוש מוצרים באמצעות האתר לצרכים פרטיים בלבד והוא אינו מורשה לבצע הזמנה על דרך של תיווך. ו/או מכירה קבוצתית ו/או מכירה סיטונאית ו/או מכירה המונית ו/או למכור את הזמנתו לצד שלישי אחר כלשהו. שימוש באתר בניגוד לכך יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד המשתמש והפרת מגבלות אלה לרבות ביטול העסקאות ותביעת כל הנזקים (ממוניים ולא ממוניים), שכר טרחה וההוצאות שייגרמו לה או למי מטעמה עקב כך.

 • ביצוע הזמנה:

 •  

 • משתמש המעוניין לרכוש מוצר באמצעות האתר ישתמש ב”חנות” של האתר. המערכת תאפשר למשתמש לבחור את המוצר המבוקש ולהזין את כל הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה (“הזמנה”).

 • הזמנה תהא שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה והכוללת את מספר ההזמנה (להלן, בהתאמה: “אסמכתא” ו- “הרכישה”)..

 • החברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת או שנקלטו באופן חלקי. לא תישא בכל אחריות לכל בעיה טכנית, מכל מין וסוג שהוא, או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.

 • החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת המוצר, תאריך וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה כלפיהם.

 • רכישה בתשלומים: המשתמש יהא רשאי לשלם עבור הרכישה בתשלומים, בהתאם למדיניות תנאי התשלום של החברה, 

 • ביטל או שינה משתמש את רכישתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לביטול הרכישה או לשינוייה יהיה מועד קבלת הפקס או המייל במשרדי החברה או מועד ביצוע שיחת הטלפון ואישור נציג החברה. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה, ייחשב מועד הביטול או השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.

 • מדיניות ביטול הזמנה על ידי המשתמש:

 •  

 • “ביטול הזמנה” – ביטול הזמנה יבוצע על ידי המשתמש באמצעות  באמצעות פנייה לנציג החברה במייל info@mithavrim.com , בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאי התקנון.

 • משתמש יהא רשאי לבטל הזמנה שבוצעה באמצעות האתר (מכר מרחוק), בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן, ביחד: “חוק הגנת הצרכן”).

 • מדיניות שינוי מכירה באתר

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

 • אם אירעה תקלה בתקשורת או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.

 • במקרה של כוח עליון, מגפה עולמית, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.

 • במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

 • הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין הזמנתו, ככל ששולם.

 • בעלות וזכויות יוצרים

 •  

 • החברה אוחזת בבעלות כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בקוד המקור, בתמונות ובכל תוכן אחר המצוי בו לרבות תוכן טקסטואלי, חזותי, קולי, אודיו-ויזואלי, תמונה, סאונד, וידאו ובכל אמצעי המדיה הקיימים לרבות כל מכשירי הקצה הקיימים כיום בשוק ואשר עתידים להיות מפותחים בעתיד. כל זכויות ה-IP (קניין רוחני) הנוגעות לאתר האינטרנט הנן בבעלות מלאה של החברה לרבות שם הדומיין (מתחם) ולרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, העיצובים, הפטנטים הרשומים ושאינם רשומים, השיטות, ה-know how, קוד המקור של תוכנת המקור, סימני המסחר, סימני השירות, הזכויות הכלכליות, הזכויות המוסריות, קבצים גרפי, מידע טכני הנם רכושה הבלעדי של החברה. (להלן יחד – “זכויות היוצרים”).

 • המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של החברה וכי המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, בזכויות השייכות לחברה או לצד ג’ כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים להם ייחשף במהלך השימוש והגלישה באתר ובכלל זה חל איסור להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, להכין יצירה נגזרת, לעשות שימוש מסחרי או שאינו מסחרי בזכויות, לעשות שימוש בתכנים, תמונות, סרטונים, קבצי קול או כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הם רכושה של החברה בלבד.

 • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה או של כל גורם אחר מטעמה

 • בכדי לקשר או להציג את האתר מתחברים..co.il באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה “אתר מקושר” יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב

 • אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:

 •  

 • החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.

 • החברה תעביר לצדדים שלישיים ו/או ספקים את המידע שנמסר על ידי המשתמש או נאגר במאגר המידע של האתר במקרים הבאים:

 • לצורך תפעול האתר באופן מיטבי ויצירת התאמה אישית לצרכי הלקוח.

 • לצורך קבלת נתונים סטטיסטיים ו/או נתוני פעילות, מאפייני הפעילות ונתונים נוספים אשר עשויים לסייע לחברה לקבל מידע על אופן השימוש באתר ובשירותים אשר מוענקים במסגרת האתר.

 • לצורך פרסום ממוקד, מותאם אישית (Customized) לצרכי הלקוח.

 • במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצד שלישי.

 • במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין צוות האתר או מי מטעמו.

 • במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש הקבועים באתר האינטרנט או במקרה שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם או במקרה שהמשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי.

 • במקרה שההעברה נדרשת לצורך גביית כספים המגיעים לאתר או החברה מהמשתמשים בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 • ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן, בהתאמה: “מאגר המידע” ו-“חוק הגנת הפרטיות”). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ”ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

 • במסגרת השימוש באתר, תפעיל החברה טכנולוגיית Cookie (להלן: “עוגייה”) המזהה את דפוסי הגלישה שלו באתר. החברה עושה שימוש בעוגיות לצורך מתן שירות מותאם אישית לרבות לצורך מיטוב השירות והתאמה אישית.

 • המשתמש רשאי לדחות או לבטל את השימוש בעוגייה, לפי שיקול דעתו והוא יכול לעשות כן באמצעות עריכת שינוי בהגדרות הדפדפן.

 • החברה עשויה להרחיב, לטייב ולשפר את מאגר המידע של האתר, ובכלל זאת מידע שעשוי להיחשב כמידע אישי, באמצעות מאגרי מידע אחרים, שנרכשו או הועברו לידי החברה.

 • ידוע למשתמש כי החברה או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ופרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: “הפניות”). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא”ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה.

 • עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה ויכול שהנתונים ישמשו את החברה או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר של האתר. פנייה מסוג זה יש להפנות אל תא דואר אלקטרוני: info@mithavrim.co.il

 • כללי

 •  

 • המחירים המפורסמים באתר הם לישראלים בלבד, בשקלים חדשים וכוללים מע”מ לפי שיעור המע”מ ביום התשלום..

 • החברה זכאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את המחירים המתפרסמים באתר, כולם או חלק מהם, בכל עת.

 • החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.

 • כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד –.

 • החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו מופעל האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר, רכישת שירותים באמצעות האתר או כל שימוש אחר באתר, איחור או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה או מפעיל האתר בקשר עם תקלות או נזקים כאמור.

 • משתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, החברה או מי מטעמה ומפעילת האתר או מי מטעמה, וכל גורם מטעמם או צד ג’ בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו, כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

 • הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.

 • סמכות השיפוט בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה נתונה באופן בלעדי וייחודי לבתי המשפט המוסמכים לדון בהליך משפטי בקשר אליו במחוז השיפוט של העיר תל אביב.

bottom of page