top of page

תקנון קבוצות

 

       

1. המפגשים יתקיימו במרכז ״מתחברים״, בכתובת: רח׳ בן גוריון 33, כניסה א׳, קומה ג׳, הרצליה.

2. לפני השיבוץ לקבוצה יתקיים מפגש ראשון עם ההורים ללא הילד.ה האורך בין שעה לשעה וחצי. לאחריו יתקיים מפגש פרטני עם הילד.ה.

3. ההשתתפות בקבוצה מותנית בהתחייבות לשלושה חודשים. במהלך החודש השלישי תתקיימנה פגישות הורים לסיכום התקופה והתבוננות משותפת בהשגת היעדים האישיים, אותם הגדרנו יחד בתחילה. בתום הפגישה יוחלט יחד, בהתאם לצורך של כל אחד ואחת מהילדים/ות, אם קיים צורך בהמשך ההשתתפות בשלושה חודשים נוספים.

4. פגישות הורים יתואמו עם המנחה בנפרד ובעלות נוספת של מפגש פרטני.

עלות

5. דמי הרישום לקבוצה הינם 100 ₪ אשר יקוזזו מהתשלום החודשי השלישי.

6. עלות השתתפות ב 12 מפגשי הקבוצה הינה 3,510 ₪ סה"כ.

7. ניתן לחלק את התשלום ל 3 תשלומים.

8. את התשלום ניתן להעביר בצ'קים, בהעברה בנקאית  או בכרטיס אשראי.

9. יש להסדיר את התשלום המלא לקבוצה עד המפגש הראשון.

10. המחיר הוא קבוע ואיננו מותנה בהגעה או אי הגעה (למעט סיבות יוצאות דופן).

ביטולים

11. במידה ובמהלך התקופה יהיה מצב בו אנו נאלצים לבטל מפגש יתואם מועד חלופי.

הפסקת השתתפות

12. במידה ומסיבה כלשהי ילד/ה לא מעוניין להמשיך, אנחנו ממליצים לעודד להגיע ובמקביל לעדכן את המנחה. בכל.  מקרה, חשוב במיוחד מבחינה טיפולית לא לפרוש מבלי לתקשר זאת ולהתמודד עם הקושי. מניסיוננו, כמעט תמיד מצליחים להתמודד עם ההתנגדות וגורמים לילד לחוות תחושת הצלחה. 

13. במידה ותתגלה אי התאמה בין ילד/ה לקבוצה יוחזר התשלום למעט שני מפגשים קדימה מיום ההודעה. המפגשים יאפשרו הודעה לקבוצה ופרידה נאותה.​

 

כמובן, אנחנו תמיד פה לכל שאלה 😊

bottom of page